Til tjenesteoversikten ↓

Naturtypekartlegging

Fishguards miljøavdeling i Bergen utfører naturtypekartlegginger og konsekvensvurderinger knyttet til inngrep med påvirkning på marint miljø.

Denne typen undersøkelser gjøres for å imøtekomme krav til kunnskap knyttet til inngrep som medfører påvirkning av natur som beskrevet i naturmangfoldlovens § 8:

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger

Naturtypekartlegging utføres etter DN-håndbok 19-2001, revidert 2007 og Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007.

Kontaktperson for naturtypekartlegging er Stian Kvalø.

Til toppen ↑